Ako som sa nestal ministerským úradníkom 2

Ako funguje výberové konanie na analytika Útvaru hodnoty za peniaze Ministerstva financií? Bol som naozaj veľmi pozitívne prekvapený priebehom celého procesu.

Prvé kolo

Táto počiatočná časť výberového konania prebiehala v Centre vzdelávania a hodnotenia Úradu vlády SR v Miestodržiteľskom paláci na Hlavnom námestí. Celé to organizuje milá pani psychologička, ktorá sa snaží vytvoriť príjemnú, nestresujúcu atmosféru.

Testy prebiehajú na počítači cez dosť archaickú aplikáciu. Za jej hlavný problém považujem to, že nedokáže zobraziť informáciu o tom, že som na poslednej otázke a po kliknutí na tlačidlo „Ďalšia otázka“ sa tak test predčasne ukončí. Treba si preto dobre zapamätať, alebo ešte lepšie zapísať, informáciu o počte otázok v teste. V rámci testu sa totiž dá pohybovať dopredu aj dozadu medzi otázkami a tak si zvoliť vhodnú stratégiu na ich zodpovedanie.

Moje testovanie sa uskutočnilo v pondelok o 8:00, na pozvánke bol čas 7:45 a reálne som prišiel na miesto asi o 7:30. Vstával som o 5:45. Na tvári sa mi objavil úsmev, keď som podpisoval prehlásenie o tom, že nie som pod vplyvom alkoholu, psychotropných látok a že som dobre vyspatý. Dúfam, že kofeín sa tu medzi psychotropné látky nepočíta, bez rannej kávy by som to „nedal“. Samotné testovanie sa skladá z troch testov, každý z nich trvá 30 minút.  

Test ekonomicko-numerických schopností

Je tu dvanásť zadaní, v každom sú, ak si dobre spomínam, tri otázky. Na jednu otázku je tak v priemere menej ako minúta.  Kalkulačka sa používať nesmie. V princípe som vedel ako postupovať pri všetkých otázkach, zároveň som si uvedomoval, že z časového hľadiska niektoré nestihnem vypočítať. Voľba stratégie je tu rovnako dôležitá ako nájdenie správneho riešenia. 

Test verbálnych schopností

Obsahuje šestnásť krátkych, asi päťriadkových, textov. Ku každému je niekoľko otázok. Už si presne nespomínam, či sú štyri alebo ich je až päť. Odpovedá sa na to, či príslušné tvrdenie, na základe informácií v texte, je pravdivé, nepravdivé alebo sa to, iba z daného textu, zistiť nedá. Stihol som odpovedať na všetky otázky, je to záležitosť schopnosti rýchlo čítať a zároveň aj rozumieť zmyslu textu.

Test abstraktného myslenia

Tu ide o porovnávanie abstraktných obrazcov a hľadanie spoločných znakov, známe napríklad z IQ testov. Test pozostáva z 24 zadaní. Niektoré sa mi zdali jasné, niekde som len intuitívne tipoval.

Výsledky testov som sa na mieste nedozvedel. O tom, že som splnili minimálne kritéria na dané výberové konanie, som sa dozvedel až vtedy, keď som dostal pozvánku do druhého kola. Pani psychologička, ktorá testy organizuje, však dá na seba kontakt a po skončení výberového konania je možné získať spätnú väzbu o tom, kde sú silné a slabé stránky testovanej osoby.

Druhé kolo

To prebieha už priamo na Ministerstve financií (MF). Organizujú ho pracovníci Osobného úradu MF v spolupráci so zamestnancami Útvaru hodnoty za peniaze (ÚHP). Z pôvodných štrnástich kandidátov sme sa tam dostali šiesti. Ide o niekoľko testov, pričom  každý z testov trvá 30 minút, na prípadovú štúdiu je vyhradených 60 minút.

Test z ekonómie a verejnej politiky

Obsahuje asi dvadsať otázok a je robený formou výberu jednej z troch možností. Na niektoré otázky sa dá odpovedať čisto na základe logickej úvahy, na iné treba poznať aj niektoré zákony. Odporúčam naštudovať napríklad Ústavný zákon o rozpočtovej zodpovednosti. Pri otázke: „Načo slúži štát?“ som váhal medzi „idealistickou“ odpoveďou: „Lebo trh nedokáže vykonávať niektoré verejné politiky“ a tou „realistickou“: „Aby sa realizovali zámery politických strán“. Pre istotu som odpovedal „idealisticky“.

Test z angličtiny

Dvadsať otázok kde sa, ako v prechádzajúcom teste, vyberá jedna z troch možností. Autori podobných testov sa ako zvyčajne „vyžívajú“ v používaní rozličných predminulých a predprítomných časov, treba si preto dobre prečítať zadanie. 

Test počítačových zručností

Tu sa priznám, že ako dlhoročný „ajťák“ som prípravu odflákal a skoro som cez tento test neprešiel. Očakával som podobnú formu „jedna z troch možností“ ako v predchádzajúcich testoch. Tento test sa ale robí priamo na počítači, kde sa pracuje s jedným súborom v MS Exceli. Otázky, ktoré sa dali vyriešiť použitím vzorcov, som zvládol. Zlyhal som v okamihu, keď bolo potrebné „vytiahnuť“ z tabuľky agregované dáta na základe určitých kritérií. Viem, že na to existuje v programe Excel funkcia „kontingenčná tabuľka“, nikdy som ju však nepoužíval. Na prácu s dátami používam nástroje na to určené, napríklad SQL databázy, príslušný SELECT by som vytvoril „ľavou zadnou“. Teoreticky sa cez SQL dá pristupovať aj k excelovskej tabuľke, v rámci časového limitu by som to ale nestihol naštudovať a hlavne „rozchodiť“. Po ukončení testu som si začal baliť veci a pripravovať sa na odchod. Na moje prekvapenie som, s minimálnym počtom bodov, prešiel.

Prípadová štúdia 

Dúfam, že neprezradím dôležité know-how (každé výberové konanie by malo mať rôzne znenie otázok testov aj zadanie prípadovej štúdie) ak poviem, že išlo o návrh politík na riešenie ranných zápch v hypotetickom meste Wilsonovo, ktoré sa geograficky nápadne podobalo na Bratislavu. Za hodinu treba vytvoriť maximálne jeden a pol stránkový dokument s návrhmi riešenia, možnosťami financovania a odpoveďami na ďalšie otázky definované v zadaní štúdie.     

Tretie kolo

Jadrom tohto kola je obhajoba prípadovej štúdie. Štyria analytici z ÚHP sa kandidáta pýtajú nielen na otázky týkajúce sa jeho riešenia prípadovej štúdie ale aj na všeobecné ekonomicko-analytické záležitosti. Vzhľadom k pandemickej situácii bolo toto kolo riešené formou videokonferencie, bežne sa ale robí „naživo“.

Cesta je cieľ

Už z názvu tejto série článkov je jasné, že som neuspel. Z piatich kandidátov, ktorí sa dostali do tretieho kola (a z pôvodných štrnástich na začiatku), si ÚHP vyberal dvoch. Ja som sa medzi nich nedostal. V mojom prípade som cítil od hodnotiacich analytikov pri „výsluchu“ určitú nedôveru k mojim schopnostiam vykonávať ekonomické analýzy. Pravdepodobne z toho dôvodu, že moje vzdelanie a kariéra sa netýkali primárne ekonómie alebo inej analytickej práce ale informačných technológií. Je len mojou chybou, že som ich nedokázal presvedčiť.

Zvažoval som prihlásenie do ďalšieho výberového konania, ktoré ÚHP organizovalo. Išlo však o pozíciu na Odbore hodnotenia verejných výdavkov hospodárskej agendy. Mal som ale záujem pracovať hlavne na Oddelení stratégií a informatizácie, ktoré posudzuje aj IT projekty, kde by moje znalosti z IT boli najprínosnejšie. 

Z toho, že som nebol vybraný, nemám pocity sklamania alebo nespravodlivosti. Práve naopak, počas celého výberového konania som videl, že ide o maximálne férový proces, kde rozhodujú výhradne znalosti a schopnosti kandidáta. Som rád, že som sa výberového konania zúčastnil. Dozvedel som sa veľa o sebe, o mojich vedomostiach, silných a slabých stránkach.

Ak by sa podobný postup používal na všetky pozície v štátnej správe, vrátane tých najvyšších – volených, tento štát by bol „raj na zemi“. Bohužiaľ to tak nefunguje. Pani z Osobného úradu MF sa vyjadrila o ÚHP: „Oni nie sú bežná štátna správa, oni sú ako Google.“